Základní škola Dobratice fotografie

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Mgr. Hana Beránková
Úterý       (po individuální domluvě)
kontakt:      558 651 255

Program poradenských služeb

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

*pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů
*sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
*zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství
*připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
*vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
*posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
*prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
*poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
*prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
*integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s s úřady práce
*prevence sociálně patologických jevů
*úvodní poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá
*spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení
*evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
*práce s třídním kolektivem (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
*anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům aj.), konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili
opatření k maximálnímu využití potenciálu žáků

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče. Minimální preventivní program a plán poskytování poradenských služeb je rodičům přístupný k nahlédnutí.