Základní škola Dobratice fotografie

Třídy

O školce

Obecná charakteristika

Naše MŠ je dvoutřídní, věkové složení dětí je 3 – 7 let.  Celkově je zapsáno 43 dětí, z toho 21 dívek a  22 chlapců. . Předškolních dětí je 22, z tohoto počtu mají 3 děti odloženou školní docházku a 4 děti se budou individuálně vzdělávat. V MŠ pracují čtyři učitelé s předepsanou odbornou kvalifikaci a jeden učitel si vzdělání doplňuje. Výuka a vzdělávání dětí je uskutečněno v dopoledních i odpoledních hodinách. Provozní činnost zajišťuje školnice, vedoucí školní jídelny a čtyři pracovnice kuchyně.

Charakteristika 1. třídy

V tomto školním roce bude první třídu navštěvovat 19 dětí ve věku 3 – 5 let. Do třídy nastoupily 4 nové děti a zůstalo 15 stávajících.

Ve výchovně vzdělávací činnosti se zaměříme z počátku školního roku zejména na adaptaci nově příchozích dětí. Prostřednictvím různorodých aktivit povedeme děti k samostatnosti při sebeobslužných činnostech (stolování – používání lžíce, hygiena – zvládání samostatného použití WC, mytí rukou).

Výchovně vzdělávací činnosti se ponesou v duchu získávání nových poznatků o přírodním prostředí. Budeme se snažit seznámit děti s okolním světem. Důraz klademe na rozvíjení smyslového vnímání, paměti, řeči a využijeme pohádku, jako způsob základního rozvoje čtenářské pregramotnosti. Pomocí spontánních her rozvineme jemnou, hrubou motoriku, orientaci v prostoru a koordinaci pohybu.

Do výuky zařazujeme hudebně pohybové aktivity, dramatickou činnost, grafomotorická, dechová a artikulační cvičení. Didaktiku pregramotnosti rozvíjíme pomocí motivace v námětových, didaktických, smyslových, rozumových činnostech a ve výtvarně pracovních aktivitách.

 

Věkové složení dětí:

3 – 4 roky – 6 dětí

4 – 5 roky – 13 dětí

 

Charakteristika 2. třídy

Celkově je zapsáno 24 dětí ve věku 4 – 7 let. Předškolních dětí je 22, z tohoto počtu mají 3 děti odloženou školní docházku  a 4 děti se budou vzdělávat individuálně. Stávající kolektiv v počtu 16 dětí byl obnoven o 5 nových dětí,  z 1. třídy přešly 3 děti.

Naší prvořadou snahou je podporovat rodinnou  výchovu a vytvářet předpoklady pro vzdělávání dětí s podporou jejich individuálních možností.

Ve své výchovně vzdělávací práci budeme využívat prožitkové učení s praktickým pozorováním přírodního prostředí a zařazováním digitálních technologií v podobě BEET BOOOTU, práci s tablety, dataprojektorem a vizualizérem.

Povedeme děti k dosažení klíčových kompetencí. Budeme podporovat samostatnost dětí, aktivní vnímání okolí a dokončení započaté práce.
Povedeme děti k samostatnému řešení problémů cestou pokusu a omylu, hledání různých možností.
Zaměříme se na rozvoji komunikativních dovedností, budeme rozvíjet dovednosti předcházející čtení a psaní.
Naší snahou bude rozvíjení prosociálního chování, povedeme děti ke spolupráci, ohleduplnosti a dodržování dohodnutých pravidel.
Povedeme děti k svobodnému rozhodování a odpovědnému přístupu k úkolům.

Velkou pozornost budeme věnovat rozvoji pohybových dovedností pomocí lokomočních činností, které denně zařazujeme nejen v tělovýchovných činnostech, ale také při pobytu venku, kdy využíváme prvky nejen na naší školní zahradě, ale také hřiště u ZŠ Dobratice a v neposlední řadě Lesopark na hřišti TJ Sokol Dobratice. Povedeme děti k ochraně zdraví, bezpečně se pohybovat na sněhu a ledu. V zimním období budeme děti otužovat nejen pravidelným pobytem venku, ale také jízdou na lopatách na nedalekém kopci. Využijeme různé hudebně pohybové hry a hudební nástroje k sladění pohybu s hudbou.

Jemnou motoriku dětí budeme procvičovat při práci s různými drobnými pomůckami, výtvarným a grafickým materiálem.
Budeme podporovat samostatnost dětí v sebeobslužných činnostech a sledovat dodržování kulturně hygienických návyků.
Svým vlastním příkladem budeme u dětí podporovat zdravé životní návyky. Přiměřenou formou seznámíme děti s lidským tělem, zejména důležitostí pohybu. Máme vypracován Minimální preventivní program, který slouží k prevenci úrazu.

Budeme podporovat duševní pohodu dětí, velký důraz budeme klást na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností dětí. Denně zařazujeme komunikativní kruh, ve kterém nám děti sdělují své představy, poznatky, společně plánujeme týdenní aktivity. Děti jsou vedeny k samostatnému slovnímu projevu na určité téma, vést rozhovor a projevovat zájem o knihy. Děti se v průběhu školního roku osvojí řadu básní, písní, u kterých sledujeme nejen zapamatování textu, ale také správnou výslovnost. Zařazujeme také logopedické chvilky k procvičení jednotlivých hlásek. U předškolních dětí se budeme snažit rozvíjet poznatky předcházející čtení a psaní, poznání některých písmen a číslic.

Zaměříme se na rozvoj tvořivého myšlení a zájem o učení, povedeme děti k udržení pozornosti. Budeme rozvíjet základní matematické pojmy, číselnou řadu a chápat prostorové vztahy. Povedeme děti k samostatnému řešení problémů, zejména hledání nových možností.

Budeme se snažit u dětí rozvíjet jejich vlastní identitu a povedeme je k záměrnému řízení svého chování a plné prožívání citů. Budeme sledovat u dětí vyjádření vlastního názoru, rozhodování o svých činnostech a vyvinutí volního úsilí. Zaměříme se na organizaci hry.

Budeme u dětí posilovat prosociální chování a kooperativní dovednosti. Povedeme děti k navazování kontaktů a přirozené komunikaci. Budeme sledovat spolupráci s ostatními dětmi a dodržování dohodnutých pravidel. Povedeme děti k tomu, aby se chovaly obezřetně a dokázaly se bránit projevům násilí.

Povedeme děti k přijímání společensky uznávaných hodnot a budeme u dětí vytvářet pozitivní vztah ke kultuře a umění. Budeme sledovat začlenění dětí do třídy, domluvu na společném řešení. Zaměříme se na dodržování pravidel hry a zdvořilé chování.
Budeme vytvářet pozitivní vztah dětí k prostředí, ve kterém žijí, a umožníme jim poznávání jiných kultur. Budeme u dětí rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách. Povedeme je k péči o životní prostředí.

V individuálních činnostech budeme rozvíjet dovednosti dětí dle jejich potřeb a diagnostiky. Zaměříme se na grafomotoriku, zrakové vnímání, početní představy a orientaci v prostoru.
Pro děti s odloženou školní docházkou jsme vypracovali Individuální vzdělávací plán a v průběhu školního roku rozvíjeli potřebné oblasti v oblasti psychomotoriky.

Již tradičně společně s dětmi tvoříme pravidla soužití, která jsou umístěna na viditelném místě a v případě potřeby s nimi pracujeme, popřípadě dopňujeme o nová.

V oblasti biologické se zaměříme na rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky.

V oblasti psychologické budeme podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost dětí. Zaměříme se na rozvoj poznávacích schopností, tvořivosti a zájmu o učení.

V interpersonální oblasti budeme podporovat vzájemné utváření vztahů mezi dětmi a posilovat prosociální chování.

V oblasti sociálně-kulturní uvedeme dítě do společenství ostatních, seznámí je s pravidly společenského soužití.

V environmentální oblasti založíme u dětí povědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí.

 

Věkové složení dětí:

4 – 5 let – 2 děti (1 dívka + 1 chlapec)

5 – 6 let – 19 dětí (10 dívek + 9 chlapců)

 6 – 7 let – 3 děti (2 dívky + 1 chlapec)

 

Vnitřní režim školy MŠ Dobratice

1. třída

7,00 –  11.30 – scházení dětí, spontánní činnosti dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové                                   hry, individuální činnosti, tělovýchovné aktivity

8,30 – 9,00 – hygiena, svačina

9,00 – 9,30 – řízené činnosti zaměřené na spontánní učení ve skupinách a individuálně

9,30 – 11,30 – příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 – 12,15 – hygiena, oběd

12,15 – 14,30 – hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity v jednotlivých třídách

14,30 – 15,00 – hygiena, svačina

15,00 – 16,00 – odpolední zájmové činnosti dětí

2. třída

6, 30 –  8,30 – scházení dětí, spontánní činnosti dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové                                   hry, individuální činnosti, tělovýchovné aktivity

8,30 – 9,00 – hygiena, svačina

9,00 – 9,30 – řízené činnosti zaměřené na spontánní učení ve skupinách a individuálně

9,30 – 11,30 – příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 – 12,15 – hygiena, oběd

12,15 – 14,30 – hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity v jednotlivých třídách

14,30 – 15,00 – hygiena, svačina

15,00 – 16,30 – odpolední zájmové činnosti dětí

Přijímání dětí:

Děti jsou do MŠ přijímány v souladu s vnitřní směrnicí vydanou ředitelkou ZŠ Dobratice a na základě Kritérii, která jsou součástí přílohy ŠVP.
Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka ZŠ po dohodě s vedením MŠ, zpravidla v měsíci květnu. O termínu zápisu je veřejnost informována formou plakátu a zápisem ve Zpravodaji, který vydává Obecní úřad Dobratice. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ Dobratice na základě Sbírky zákonů č. 561/2004 § 35 a to nejen po ukončení zápisu, ale i v průběhu celého roku, pokud počet dětí nepřesáhne kapacitu MŠ. Do třídy MŠ se přijímají děti ve věku 3-6 let, výjimka 2,5 leté děti, pokud není naplněná kapacita MŠ. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření
Povinné předškolní vzdělávání

Rodič je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se rodič nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
Rodič je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).
Rodič má povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomného dítěte omlouvá rodič dítěte. Ředitel školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
Rodič je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
– telefonicky
– písemně třídnímu učiteli
– osobně třídnímu učiteli

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence dítěte předškolního věku informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je rodič pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).
Individuální vzdělávání dětí dle 34 b Školského zákona – organizace vzdělávání

Rodič dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).
Oznámení rodiče o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte. (§ 34b odst. 2)
Vedoucí učitel mateřské školy předá rodiči dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).
Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální).
Vedoucí učitel mateřské školy dohodne s rodičem dítěte způsob ověření vědomostí (přezkoušení dítěte v mateřské škole). Termín ověření proběhne dne 15. 11. 2087, případně v náhradním termínu 29. 11. 2087 v mateřské škole v Dobraticích.
Rodič dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).
Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud rodič nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Úplata a stravné:

Zákon č.472/2011 Sb., kterým byl novelizován Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), mění také ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona. Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy, zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, se stanovuje nejvýše na 12 měsíců. Období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. 1. 2012. Děti s odloženou školní docházkou, po bezplatnosti 12 měsíců docházky do mateřské školy, platí úplatu v plné výši. Úplata na celodenní docházku dítěte do MŠ činí 400,- Kč. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. 9. – 31. 8. Informace pro strávníky  jsou vedeny na webových stránkách školy – Školní jídelna Dobratice, kde rovněž můžete sledovat aktuální jídelníček.

ŠVP

Školní vzdělávací program s názvem „S Kuřátkem si budeme hrát, radost kolem rozdávat” je zaměřen na všestranný harmonický rozvoj dítěte. Vychází z tematických bloků a je rozdělen na měsíční témata a týdenní podtémata.

Hurá, těšíme se do školky – cílem tohoto bloku je usnadnit adaptační proces nově příchozím dětem, seznámit je s prostředím mateřské školy a jejím okolím, podporovat rozvoj kamarádských vztahů, vést děti k toleranci vůči mladším kamarádům. Objasnit dětem pravidla soužití v mateřské škole, pomoci při jejich výtvarném zpracování a umístění na viditelném místě, vést je k jejich respektování.

Podzim klepe na vrátka – cílem bloku je vést děti k ochraně svého zdraví a rozvoji zdravého životního stylu. Využitím přírodních produktů (ovoce, zeleniny) podporovat péči o své zdraví. Povedeme děti k osvojení si zdravých hygienických a životních návyků a dovedností k podpoře zdraví. Zaměříme se na možnost přímého pozorování změn, které přináší podzim. Zapojením smyslů se budou děti učit vnímat měnící se přírodu, barvy a plody podzimu.

Až budou Vánoce a bílý sníh – cílem bloku je vést děti k vnímání atmosféry předvánočního a vánočního času a vlastnímu podílení se na jejich připrav. Seznámit děti s vánočními tradicemi a zvyky. Společně s dětmi a jejich rodiči prožít adventní čas naplno, v klidu, v pohodě, bez spěchu a stresu. Umožnit zákonným zástupcům dětí podílet se na dění v mateřské škole (vánoční keramická dílna).

Zima, zima tu je, snížek  poletuje – cílem tematického bloku je seznámit děti s počasím v zimním období, jeho změnami. Prostřednictvím experimentování se sněhem a ledem umožnit dětem prakticky poznávat vlastnosti sněhu a ledu. Využívat zimní počasí k zimnímu sportování, prohlubovat u dětí kladný vztah ke sportu, vést děti k dodržování bezpečnostních pravidel. Při pobytu venku učit děti vnímat krásu zimní přírody, seznámit děti s životem zvířat v zimním období, vést děti k péči o ně. Do dění mateřské školy aktivně zapojit zákonné zástupce dětí organizováním společných zimních sportovních aktivit. Předškolní dětí se budeme snažit pomocí vhodných aktivit co nejlépe připravit na zápis do ZŠ. Budeme podporovat pocity radostného očekávání dětí.

Jaro kouká do oken – cílem bloku je seznámit děti s probouzející se jarní přírodou, jejími změnami, které nevyhnutelně nastávají v této roční době. Využijeme práci zaměstnanců MŠ k jejímu pozorování, seznámíme děti s pracovními činnostmi. Pomocí knižních publikací povedeme děti k šetrnému zacházení s knihami, prostřednictvím knih budeme podporovat dětskou zvídavost. Přiblížíme dětem tradice Velikonočních svátků. Do dění příprav na velikonoční oslavy zapojíme i zákonné zástupce dětí formou pracovní dílny v mateřské škole. Seznámíme děti s dopravními prostředky a pravidly v silničním provozu. Společně s dětmi se zapojíme do očisty přírodního prostředí (lesíku, potůčku) a povedeme je k péči a ochraně životního prostředí.

Louka plná kvítí, sluníčko nám svítí – cílem bloku je prohlubovat citové vztahy k rodině. Svátek maminek využijeme k prohlubování vztahu k mamince, ale také babičce a ostatním členům rodiny. Při pozorování přírodního prostředí se děti budou seznamovat s životem v okolí rybníku. Budeme učit děti vnímat přírodu pomoci všech smyslů, rozvíjet poznatky o letním počasí, všímat si změn v přírodě, poznávat rostliny a jejich plody. Využijeme ovocný sad na školní zahradě k pozorování jeho změn v průběhu roku. Prostřednictvím polodenního výletu s hledáním pokladu a dětských radovánek oslavíme s dětmi jejich svátek MDD. Do dění MŠ zapojíme zákonné zástupce dětí, společně se setkáme na smažení vaječiny a turistickém pochodu. Školní rok ukončíme slavnostním rozloučením se s předškolními dětmi.

Spolupráce se Spolkem rodičů:

Snažíme se o spolupráci s rodiči na základě partnerství, oboustranné důvěře, vstřícnosti, porozumění a ochotě spolupracovat. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí a informujeme zákonné zástupce o jejich prospívání a domlouváme se o společném postupu při výchově a vzdělávání dětí. Zákonní zástupci dětí mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni (formou vývěsky před MŠ, v MŠ, i prostřednictvím emailů) o všem, co se v MŠ děje. Na členských schůzích Spolku rodičů plánujeme a připravujeme společná setkávání. Společnými akcemi jsou Drakiáda, pracovní dílny zákonných zástupců s dětmi, Mikulášská nadílka, zimní sportovní odpoledne, oslava Dne matek, turistický pochod a smažení vaječiny na školní zahradě.  Mateřská škola zajišťuje poradenský servis, dle potřeb a zájmů rodičů půjčuje odborné knihy a časopisy zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí. Budeme se těšit i na možné nabídky nové spolupráce, které budeme dle možností využívat, a věříme, že celá naše práce a všechny činnosti budou směřovat k tomu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.

Spolupráce se ZŠ:

Spolupráce se ZŠ – probíhá formou společných setkání (shlédnutí ukázky s dravci, návštěvou kamarádů v 1 třídě, Čarovná noc, Česko zpívá koledy, Jarmark, dětský karneval, turistický pochod, Dětské radovánky).Využíváme nabídkou nadstandardních aktivit pro naše děti (plavecký a lyžařský kurz). Pedagogové si při společných metodických schůzkách vyměňují zkušenosti a postřehy z oblasti výchovy a vzdělávání předškolních dětí, konzultujeme návaznost přechodu z mateřské školy na základní školu. Učitelka MŠ se pravidelně zúčastňuje zápisu dítě do 1 třídy. Mateřská škola má možnost využití keramické pece pro výpal výrobků vytvořených dětmi z naší školky.