Základní škola Dobratice fotografie

12. 4.23MŠ DobraticeMŠ VojkoviceŠkola

Zápis do MŠ

Online zápis do MŠ Vojkovice – klikněte zde.

Online zápis do MŠ Dobratice – klikněte zde.

 

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy Dobratice i Vojkovice se uskuteční v úterý 9. 5. 2023 od 15:00 – 18:00 hodin.

Rezervace termínu k zápisu probíhá elektronicky od 18. 4. do 2. 5. 2023.

1. Místo a termín zápisu

Místo zápisu: Mateřská škola Dobratice a Mateřská škola Vojkovice

Termín zápisu: 9. května 2023

K zápisu je povinná registrace.

Registrační systém bude spuštěn od 18. dubna 2023 do 2. května 2023 na webu školy – www.zsdobratice.cz

2. Doručení dokumentů můžete provést jedním z následujících způsobů:

osobním dodáním do školky v den zápisu

3. K zápisu je nutné si přinést

  • rodný list dítěte
  • evidenční list
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • dohoda o docházce

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba než zákonný zástupce dítěte, je nezbytné, aby doložila úředně nebo soudně ověřené své oprávnění dítě v dané věci zastupovat.

4. Doložení řádného očkování dítěte:

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

5. Další informace

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023.

6. Jaká jsou kritéria?

Přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky podle §34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění.
  • Děti s celodenní docházkou ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2023), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
  • Děti s omezenou délkou docházky ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2023), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
  • Dítě mladší než 3 roky (k 1. 9. 2023) v případě, kdy počet dětí v obou třídách po přijetí tohoto dítěte nepřesáhne počet (43 dětí – Dobratice, 38 dětí – Vojkovice), a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.
  • Děti s trvalým pobytem v Dobraticích/ve Vojkovicích.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ – Dobratice – 2023

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ – Vojkovice – 2023

7. Oznámení o přijetí/nepřijetí

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této věci se mohou dostavit do školy 26. 5. 2023 od 9:00 do 12:00 hod. a svého práva využít.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude oznámeno ředitelkou školy zveřejněním seznamu přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě – vývěska mateřské školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup https://www.zsdobratice.cz do 30 dnů ode dne konání zápisu.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné Rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Rozhodnutí o přijetí pro každé dítě zvlášť je vyhotoveno a uloženo ve spisu. Zákonný zástupce může na písemné vyžádání obdržet stejnopis Rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

8. Co musím doložit k žádosti o individuálním vzdělávání?

Zákonný zástupce doloží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznámení o individuálním vzdělávání – Oznámení o individuálním vzdělávání v MŠ a kopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí mít oprávnění dítě zastupovat.

V případě nejasností o individuálním vzdělávání nebo o přijetí k předškolnímu vzdělávání se obraťte na Mgr. Karla Peterkovou – ředitelku školy – tel. 725617082 nebo email reditelkadobratice@seznam.cz 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Dohoda o docházce – Dobratice

Dohoda o docházce – Vojkovice

Zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – Dobratice

Zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – Vojkovice

Oznámení o individuálním vzdělávání v MŠ

Evidenční list dítěte

 

Karla Peterková

ředitelka školy