Základní škola Dobratice fotografie

20. 4.22MŠ DobraticeMŠ Vojkovice

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu do mateřské školy. Zápis do MŠ proběhne prezenčně ve dne 10. 5. 2022 od 15:00 – 17:00 hodin. Rezervace termínu k zápisu probíhá elektronicky od 22. 4. do 9. 5. 2022.

1. Místo a termín zápisu

Místo zápisu: Mateřská škola Dobratice a Mateřská škola Vojkovice

Termín zápisu: 10. května 2022

K zápisu je povinná registrace. 

Registrační systém bude spuštěn od 22. dubna 2022 do 9. května 2022 na webu školy – www.zsdobratice.cz .

2. Doručení dokumentů můžete provést jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy  – vk9mcre
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním dodáním do školky

3. K zápisu je nutné si přinést

 • kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná)
 • evidenční list
 • kritéria pro přijímání dětí
 • elektronicky vyplněnou žádost, kterou vytisknete a podepíšete,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • dohoda o docházce

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba než zákonný zástupce dítěte, je nezbytné, aby doložila úředně nebo soudně ověřené své oprávnění dítě v dané věci zastupovat.

4. Doložení řádného očkování dítěte:

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

5. Další informace

 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.

6. Kolik dětí bude přijato?

Pro školní rok 2022/2023 bude přijato 28 dětí.
Podmínkou je splnění kritérií pro přijetí.

7. Jaká jsou kritéria?

Přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky podle §34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění.
 • Děti s celodenní docházkou ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2022), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 • Děti s omezenou délkou docházky ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2022), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 • Dítě mladší než 3 roky (k 1. 9. 2022) v případě, kdy počet dětí v obou třídách po přijetí tohoto dítěte nepřesáhne počet (43 dětí – Dobratice, 38 dětí – Vojkovice), a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.
 • Děti s trvalým pobytem v Dobraticích/ve Vojkovicích.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ – Dobratice

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ – Vojkovice

8. Oznámení o přijetí/nepřijetí

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této věci se mohou dostavit do školy 23. 5. 2022 od 9:00 do 15:00 hod. a svého práva využít.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude oznámeno ředitelkou školy zveřejněním seznamu přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě – vývěska mateřské školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup https://www.zsdobratice.cz do 30 dnů ode dne konání zápisu.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné Rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Rozhodnutí o přijetí pro každé dítě zvlášť je vyhotoveno a uloženo ve spisu. Zákonný zástupce může na písemné vyžádání obdržet stejnopis Rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

9. Co musím doložit k žádosti o individuálním vzdělávání?

Zákonný zástupce doloží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznámení o individuálním vzdělávání – Oznámení o individuálním vzdělávání v MŠ a kopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí mít oprávnění dítě zastupovat.

V případě nejasností o individuálním vzdělávání nebo o přijetí k předškolnímu vzdělávání se obraťte na Mgr. Karla Peterkovou – ředitelku školy – tel. 725617082 nebo email reditelkadobratice@seznam.cz

 

Přiložené dokumenty

Dohoda o docházce – Vojkovice

Dohoda o docházce – Dobratice

Zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Oznámení o individuálním vzdělávání v MŠ

Evidenční list dítěte

 

Karla Peterková

ředitelka školy

Registrace do MŠ zde