Základní škola Dobratice fotografie

10. 4.24MŠ DobraticeMŠ Vojkovice

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu do mateřské školy. Zápis do MŠ proběhne ve dne 7. 5. 2024 od 15:00 – 18:00 hodin.

2024 – plakát – zápis do MŠ

Rezervace termínu k zápisu probíhá elektronicky od 22. 4. do 2. 5. 2024.

1. Místo a termín zápisu:

Místo zápisu: Mateřská škola Dobratice a Mateřská škola Vojkovice

Termín zápisu: 7. května 2024

K zápisu je povinná registrace. 

Registrační systém bude spuštěn od 22. dubna 2024 do 2. května 2024 na webu školy – http://www.zsdobratice.cz

2. Doručení dokumentů můžete provést jedním z následujících způsobů:

osobním dodáním do mateřské školy v den zápisu.

3. K zápisu je nutné si přinést:

 • kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná),
 • evidenční list,
 • kritéria pro přijímání dětí,
 • elektronicky vyplněnou žádost, kterou vytisknete a podepíšete,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • dohoda o docházce.

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba než zákonný zástupce dítěte, je nezbytné, aby doložila úředně nebo soudně ověřené své oprávnění dítě v dané věci zastupovat.

4. Doložení řádného očkování dítěte:

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

5. Další informace:

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.

6. Kolik dětí bude přijato?

Pro školní rok 2024/2025 budou otevřeny 3 třídy v Dobraticích a 2 třídy ve Vojkovicích.
Podmínkou je splnění kritérií pro přijetí.

7. Jaká jsou kritéria?

Kritéria pro přijetí:

 1. Děti ze spádové oblasti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky podle §34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění.
 2. Děti ze spádové oblasti s celodenní docházkou ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2024), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 3. Děti s omezenou délkou docházky ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2024) ze spádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 4. Dítě mladší než 3 roky (k 1. 9. 2024) ze spádové oblasti v případě, kdy počet dětí ve třech třídách po přijetí tohoto dítěte nepřesáhne počet 58 dětí, a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.
 5. Děti s trvalým pobytem v Dobraticích/ve Vojkovicích.
 6. Děti a jejich datum narození bez nutnosti přihlížení ke spádovosti (priorita přijetí starších dětí, nejmladší do 3 let – věk však musí být dosažen nejpozději do konce srpna tohoto školního roku).

8. Oznámení o přijetí/nepřijetí

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této věci se mohou dostavit do školy 24. 5. 2024 od 9:00 do 12:00 hod. a svého práva využít.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude oznámeno ředitelkou školy zveřejněním seznamu přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě – vývěska mateřské školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup http://www.zsdobratice.cz do 30 dnů ode dne konání zápisu.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné Rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Rozhodnutí o přijetí pro každé dítě zvlášť je vyhotoveno a uloženo ve spise. Zákonný zástupce může na písemné vyžádání obdržet stejnopis Rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

9. Co musím doložit k žádosti o individuálním vzdělávání?

Zákonný zástupce doloží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznámení o individuálním vzdělávání – Oznámení o individuálním vzdělávání v MŠ  a kopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí mít oprávnění dítě zastupovat.

V případě nejasností o individuálním vzdělávání nebo o přijetí k předškolnímu vzdělávání se obraťte na Mgr. Karla Peterkovou – ředitelku školy – tel. 725617082 nebo email reditelkadobratice@seznam.cz.

Dohoda o docházce – Vojkovice

Dohoda o docházce – Dobratice

Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte do MŠ – Dobratice

Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte do MŠ – Vojkovice

Oznámení o individuálním vzdělávání v MŠ

Evidenční list pro dítě v MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ – Dobratice – 2024doc

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ – Vojkovice – 2024doc

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Karla Peterková

ředitelka školy