Základní škola Dobratice fotografie

8. 5.22MŠ DobraticeMŠ VojkoviceŠkola

Zvláštní zápis pro cizince k základnímu a předškolnímu vzdělávání

Pro děti cizince v souvislosti s  ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace – kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Ředitelka ZŠ a MŠ Dobratice, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, dále v souladu se Zákonem č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, stanovila průběh a podmínky, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí cizinců k předškolnímu a základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Dobratice, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ve školním roce 2022-2023, který se v řádném termínu koná:

dne 9. 6. 2022 od 12:00 do 16:00 v ředitelně ZŠ a MŠ Dobratice, Dobratice 58.

Kritéria přijímání dětí do MŠ:

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, a pokud to umožní kapacita MŠ, se přednostně přijímají:

 1. děti cizinci v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s pobytem v obci Dobratice a Vojkovice,
 2. děti cizinci, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku s pobytem v obci Dobratice a Vojkovice, od nejstarších po nejmladší,
 3. děti cizinci s místem pobytu mimo obec Dobratice a Vojkovice.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 3. bodu.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

K zápisu je nutné osobně doložit následující dokumenty:

Žádost o přijetí za dítě podává:

 • zákonný zástupce dítěte dle § 183 odst. 7 školského zákona· osoba, která má dítě svěřené do péče,
 • obecný opatrovník (určený soudem),
 • ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20. 6. 2022 na webových stránkách školy – www.zsdobratice.cz   pod přiděleným registračním číslem.

Kritéria přijímání dětí do ZŠ Dobratice:

 1. Dítě s trvalým pobytem v Dobraticích a ve Vojkovicích.
 2. Dítě s odkladem povinné školní docházky.
 3. Dítě narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.
 4. Dítě narozené po 1. 9. 2016 – do 31. 12. 2016.
 5. Dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 5. bodu.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium
(kromě kritéria 1.), rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los, který bude proveden transparentním způsobem.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

K zápisu je nutné osobně doložit následující dokumenty:

 • Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v českém jazyce či dvojjazyčné verzi, které jsou k dispozici na webových stránkách školy. V případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce bude postupováno dle § 16 odst. 2 správního řádu a účastník řízení předloží žádost jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka – Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1
 • Pokud je třeba – žádost o odklad povinné školní docházky – zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR
 • Doklad totožnosti žadatele i dítěte,
 • Vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany nebo potvrzující razítko v cestovním pase.

Žádost o přijetí za dítě podává:

 • zákonný zástupce dítěte dle § 183 odst. 7 školského zákona· osoba, která má dítě svěřené do péče,
 • obecný opatrovník (určený soudem),
 • ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20. 6. 2022 na webových stránkách školy – www.zsdobratice.cz  pod přiděleným registračním číslem.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy (telefon: 725 617 082)

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

Registrace do MŠ zde