Základní škola Dobratice fotografie

7. 3.22MŠ DobraticeMŠ VojkoviceŠkola

Zápis do prvního ročníku

Vážení rodiče,

zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu do 1. ročníku na naší škole. Zápis do 1. třídy proběhne prezenčně ve dnech 6. 4. 2022. Rezervace termínu k zápisu probíhá elektronicky od 21. 3. do 5. 4. 2022. Rezervaci vyplňte i v případě, že mělo dítě v loňském roce odklad.

Pozvánka k zápisu

Milé děti, milí rodiče, zveme Vás k zápisu do 1. ročníku. Než nastane den opravdového zápisu, můžete si prohlédnout naši školu formou virtuální prohlídky. Vstup do prohlídky najdete zde https://www.zsdobratice.cz/virtualni-prohlidka/ .

1. Místo a termín zápisu

Místo zápisu: Základní škola Dobratice, příspěvková organizace

Termín zápisu: 6. dubna 2022

K zápisu je povinná registrace a časová rezervace. 

 • Registrační systém bude spuštěn od 21. března 2022 do 5. dubna 2022 na webu školy – www.zsdobratice.cz .
 • Při registraci provedete i časovou rezervaci zápisu.

2. Počet přijatých dětí

Počet tříd, které budou pro školní rok 2022/2023 otevřeny, závisí na počtu dětí, které dorazí k zápisu. Maximálně budou otevřeny dvě první třídy.  Nejvyšší kapacita všech prvních tříd pro školní rok 2022/2023 je maximálně 60 žáků.

3. Kritéria k přijetí žáků do 1. třídy

 • Dítě s trvalým pobytem v Dobraticích a ve Vojkovicích.
 • Dítě s odkladem povinné školní docházky.
 • Dítě narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.
 • Dítě narozené po 1. 9. 2016 – do 31. 12. 2016.
 • Dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí (zákonným zástupcem dítě) v den zápisu do 1. ročníku.

Dojde-li k situaci, že v rámci některé výše uvedené skupiny nebude možno přijmout všechny děti, které podmínku splnily, bude o pořadí pro přijetí rozhodnuto losováním. K losování (pod přidělenými registračními čísly) dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena Školské rady a zástupce zřizovatele. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.

4. K zápisu je nutné si přinést

 • rodný list dítěte,
 • elektronicky vyplněnou žádost, kterou vytisknete a podepíšete,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • dotazník pro rodiče
 • případné rozhodnutí o odkladu školní docházky a jiná opatření

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba než zákonný zástupce dítěte, je nezbytné, aby doložila úředně nebo soudně ověřené své oprávnění dítě v dané věci zastupovat.

5. Průběh zápisu – rozhovor s dítětem

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

6. Odklad školní docházky

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok. Žádat o odklad lze pro děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016.

V případě odkladu vyplní rodiče (zákonní zástupci) žádost o odklad, kterou odevzdají při zápisu a nejpozději do 30. dubna 2022 doloží doporučení odkladu školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

7. Předčasný nástup do školy

K zápisu mohou přijít i děti narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. V tomto případě rodiče (zákonní zástupci) vyplní žádost o předčasný nástup do školy, kterou odevzdají při zápisu a nejpozději do 30.dubna 2022 doloží doporučení školského poradenského zařízení, u dětí narozených od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 je třeba ještě doložit doporučující vyjádření odborného lékaře.

8. Oznámení o přijetí/nepřijetí

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této věci se mohou dostavit do školy 26.4.2022 od 14:30 do 16 hod a svého práva využít.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do 1. ročníku bude oznámeno ředitelkou školy zveřejněním seznamu přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě – vývěska školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup https://www.zsdobratice.cz do 30 dnů ode dne konání zápisu.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné Rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Rozhodnutí o přijetí pro každé dítě zvlášť je vyhotoveno a uloženo ve spisu. Zákonný zástupce může na písemné vyžádání obdržet stejnopis Rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Rozhodnutí o zamítnutí odkladu je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Rozhodnutí o povolení odkladu nespadá do režimu správního řízení, je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Zápis do 1. ročníku

Desatero pro rodiče

dotazník pro rodiče

žádost o předčasný nástup do školy

žádost o odklad

Případné dotazy rádi zodpovíme :

tel.: 725 165 872, 725 617 082

email: reditelkadobratice@seznam.cz

 

Mgr. Karla Peterková

řeitelka školy

 

 

Registrace do MŠ zde