Základní škola Dobratice fotografie

3. 2.23MŠ DobraticeMŠ VojkoviceŠkola

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2023/2024

Zápis do 1. ročníku

Jak zápis probíhá?

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Vydávání žádostí

24. 3. 2023 – 11. 4. 2023
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen „žádost“) je možné získat dvěma způsoby v období vydávání žádostí (24. 3. – 11. 4. 2023):

A. Vyplnění elektronického formuláře 
Na internetové adrese: v době od 24. 3. – do 5. 4. 2023 – viz. níže nebo na hlavní stránce.

B. Vyplnění formuláře žádosti v základní škole
Na ZŠ Dobratice v den zápisu dne 11. dubna 2023.

Povinná školní docházka

K zápisu přijdou děti narozené mezi 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a děti, kterým byl v roce 2022 povolen odklad povinné školní docházky.

V případě, že byl odklad školní docházky udělen dítěti na jiné škole, doloží jeho zákonný zástupce rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Odklad povinné školní docházky

Požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (11. 4. 2023) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Děti, které jdou do školy po odkladu školní docházky, musí být znovu zapsány.

Jaká jsou kritéria?

Přijetí k základnímu vzdělávání:

Dítě s trvalým pobytem v Dobraticích a ve Vojkovicích.
Dítě s odkladem povinné školní docházky.
Dítě narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017.
Dítě narozené po 1. 9. 2017 – do 30. 6. 2018.
Dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy.

V následujícím školním roce 2023/2024  škola předpokládá otevření jedné třídy.

Jak můžete pomoci svým dětem?

Desatero pro rodiče-1

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Dokumenty:

Žádost o odklad povinné školní docházky

prihlaska-k-zapisu

dotazník pro rodiče

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy