Základní škola Dobratice fotografie

27. 8.21Škola

Zahájení školního roku 2021-2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 7:45 hod. (2. ročník – 5. ročník) a prvňáčci společně s rodiči v 8:00 hodin. Podle manuálu MŠMT máme omezit pohyb cizích osob v prostorách školy, ale rodičům prvňáčků bude vstup dovolen za předpokladu dodržení protiepidemických opatření (tj. ochrana dýchacích cest, dezinfekce, sociální odstup).

První školní den pro žáky skončí v 8:30 hod. (2. – 5. ročník), v 8:45 (1. ročník).

 

Školní družina

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 a ranní družina bude zahájena ve čtvrtek 2. 9. 2021.

 

Školní stravování

Školní stravování bude zahájeno 1. 9. 2021. Při odběru obědu 1. 9. 2021 je nutné přihlásit dítě nejpozději v úterý 31. 8. 2021 ve školní jídelně – tel. 558 111 381 (email: jídelna.dobratice@seznam.cz).

 

Organizace výuky od 2. 9. – 3. 9. 2021:

·       čtvrtek 2. 9. – 1. ročník – 2. vyučovací hodiny (do 9:25 hod.)

–        2. – 5. ročník – 4. vyučovací hodiny (do 11:20 hod.)

·       pátek 3. 9. – 1. ročník – 2. vyučovací hodiny (do 9:25 hod.)

–        2. 5. ročník – 4. vyučovací hodiny (do 11:20 hod.)

Další důležité informace k začátku školního roku Vám sdělí třídní učitelé prostřednictvím webu www.zsdobratice.cz , emailem.

Vše níže uvedené informace vycházejí z doporučení MŠMT, ze specifických podmínek a možností naší školy, z komunikace se všemi zaměstnanci školy a se zřizovatelem.

 

Obecné informace k provozu školy:

·       Škola zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

·       Od žáků se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

·       Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy.

·       Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních.

I. Hygienická pravidla:

1.     Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest – rýma), nesmí do školy vstoupit.

2.     Po příchodu do budovy školy  si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, ruce si osuší jednorázovým ručníkem,  popřípadě provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou dodržuje po celou dobu svého pobytu ve škole.

3.     Všechny osoby ve společných prostorách školy mají nasazenu ochranu dýchacích cest – respirátor, případně roušku. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 respirátory (roušky) a sáček na uložení respirátoru.

4.     Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

5.     Vyučující dbají ve třídách na pravidelné větrání prostor (minimálně 1x v průběhu vyučovací hodiny).

6.     V odborných učebnách  žáci použijí také dezinfekci. Při odchodu z odborné učebny provedou vyučující dezinfekci pracovních míst žáků dezinfekčním rozprašovačem.

7.     Žáci mají k dispozici rovněž antivirovou dezinfekci na každé chodbě a při vstupu do tělocvičny.

8.     V rámci tělesné výchovy žáci použijí při vstupu a při odchodu do tělocvičny antivirovou dezinfekci.

9.     Po ukončení hodiny tělesné výchovy provedou vyučující dezinfekci šaten.

10.  Na konci vyučování žáci vyhodí své odpadky do koše a opustí třídu dle pokynů vyučujícího.

11.  V případě zdravotních komplikací, které odpovídají příznakům COVID-19 žáci okamžitě kontaktují nejbližšího zaměstnance školy a řídí se jeho pokyny.

12.  V případě pozitivního testu budou žáci izolováni a následně předáni zákonným zástupcům, zletilí žáci opustí prostor školy a neprodleně kontaktují svého lékaře.

 

Postup testování:

1.     Screeningové testování žáků na začátku školního roku proběhne ve dnech, 1. 9. (2. – 5. ročník), 2. 9. (1. ročník), 6. 9. a 9. 9. 2021 a účastní se ho všichni žáci školy. Případné další termíny závisí na rozhodnutí příslušné hygienické stanice.

2.     Testování proběhne tzv. samoodběrem (antigenní testy GENRUI), u kterého není nutná asistence zdravotníka.

3.     Roušky/respirátory žáci odloží pouze krátce při vlastním testování.

4.     Třídní učitelé provedou žáky celým procesem testování.

5.     Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den a hodinu, bude otestován bezprostředně po příchodu do školy na vrátnici školy.

6.     V případě pozitivního testu budou žáci izolováni a následně předáni zákonným zástupcům, zletilí žáci opustí prostor školy a neprodleně kontaktují svého lékaře.

 

 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost a předloží jeden z následujících dokladů:

 

1. Certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování).

 

2. Lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19).

 

3. Platný antigenní test z odběrového místa (ne starší 72 hodin).

 

4. Platný PCR test z odběrového místa (ne starší 7 dní).

 

Tento doklad předloží žáci svému třídnímu učiteli na místě testování.

 

5. Žáci, kteří odmítnou testování a nepředloží požadovaný doklad o bezinfekčnosti, se mohou účastnit prezenční výuky pouze s trvalou ochranou dýchacích cest.

 

Výuky TV ve vnitřních prostorách a zpěvu v hodinách hudební výchovy se aktivně neúčastní.

 

Opatření mohou být upravena či změněna v závislosti na pokynech MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR, příslušné hygienické stanice, případně zřizovatele a vedení školy.

 

Bližší informace k testování žáků i provozu školy v době koronaviru jsou k dispozici na webu www.edu.cz.

 

V Dobraticích 25. 8.  2021

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy